STATUT

STOWARZYSZENIA TENISOWEGO POPOWICE

WE WROCŁAWIU

Uchwalony przez Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia w dniu 31 marca 2017 r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Tenisowe „Popowice” we Wrocławiu, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia i organizacją społeczną, zrzeszającą miłośników tenisa ziemnego, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie może używać skrótu: STP.

3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy i aktywności społecznej wszystkich jego członków.

4. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników dla prowadzenia określonych spraw i zapewnienia sprawnej działalności statutowej.

5. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

§ 2

1.   Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

2.   Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Wrocław.

§ 4

1.   Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i federacji o takiej samej lub podobnej działalności.

2.   O przystąpieniu do innej organizacji lub federacji decyduje Walny Zjazd Członków większością co najmniej 2/3 głosów obecnych członków.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem: STOWARZYSZENIE TENISOWE POPOWICE oraz aktualnym adresem.

Rozdział II. Cel, zadania i sposoby ich realizacji

§ 6

1.   Podstawowym celem Stowarzyszenia jest propagowanie i uprawianie sportu, szczególnie tenisa ziemnego, przez swoich członków, a także ich sympatyków.

2.   Swój podstawowy cel Stowarzyszenie realizuje następującymi środkami:

a)       dbałością o właściwy poziom etyki, o godność i solidarność swoich członków,

b)       prowadzeniem działalności szkoleniowej,

c)        organizacją imprez sportowych,

d)      nawiązywaniem współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami mającymi w zakresie swojej działalności podobną problematykę, inspirowaniem i wdrażaniem różnorodnych form popularyzujących działalność i cele Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

                              § 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

                              § 8

1.   Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel RP, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, zgodnie z aktualnie obowiązującym porządkiem prawnym.

2.   Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu wypełnionej deklaracji członkowskiej zaopiniowanej pozytywnie przez Zarząd Stowarzyszenia i wpłacie wpisowego.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a)  uczestnictwa w Walnych Zjazdach Stowarzyszenia i brania udział w głosowaniu, wybierania i bycia wybieranym,

b)  zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,

c)   zgłaszania wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia,

d)  uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie,

e)  korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

f)  uczestnictwa w zespołach i komisjach problemowych w innych organizacjach, których Stowarzyszenie jest członkiem.

§ 10

1. Członkostwo honorowe nadaje Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy ma wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu.

3. Członkostwo honorowe jest nadawane na okres nieograniczony.

§ 11

1.    Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia w postaci składki rocznej płatnej jednorazowo z góry na dany rok lub w wyjątkowych wypadkach w okresach krótszych, po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia.

2.    Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie złożonej deklaracji na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia oraz po opłaceniu zadeklarowanej składki.

§ 12

Członkowie wspierający mają prawo do:

a)  uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zjazdach Stowarzyszenia z głosem doradczym,

b)  zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,

c)   uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

a)  przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)  aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,

c)   przestrzegania norm współżycia społecznego,

d)  terminowego opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo członka zwyczajnego ustaje na skutek:

1)  dobrowolnego wypowiedzenia członkostwa,

2)  skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 2 miesięcy i nieuregulowania ich, mimo pisemnego wezwania do zapłaty, w ciągu 2 tygodni lub z powodu nieusprawiedliwionego braku zaangażowania w prace Stowarzyszenia,

3)  wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Członków, a jeśli zostanie powołany Sąd Koleżeński, to orzeczeniem tego Sądu z powodu rażącego naruszenia norm współżycia społecznego,

4)  ubezwłasnowolnienia,

5)  utraty praw publicznych,

6)  śmierci członka.

§ 15

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

a)  wypowiedzenia członkostwa zgłoszonego Zarządowi na piśmie,

b) podjęcia uchwały przez Zarząd o skreśleniu z listy członków, między innymi w związku z zaleganiem powyżej 6 miesięcy z wpłatą kolejnej składki rocznej.

§ 16

Od uchwały Zarządu o skreślenie z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

Rozdział IV. Władze i struktura organizacyjna

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia Tenisowego „Popowice" we Wrocławiu są:

a)  Walny Zjazd Członków,

b)  Zarząd,

c)   Komisja Rewizyjna.

2. Walny Zjazd Członków powołuje Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na zasadach określonych w § § 31 i 32.

§ 18

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od Uchwały Walnego Zjazdu Członków w tym przedmiocie.

§ 19

1. Członkowie władz pełnią funkcje społecznie.

2. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 20

1.   Uchwały władz, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania plus 1 osoby.

2.   Głosowanie inne niż wybór władz Stowarzyszenia odbywają się jawnie.

§ 21

W przypadku rezygnacji w trakcie kadencji członka władz Stowarzyszenia władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu z tym, że liczba członków nowych nie może być większa od 1/3 wszystkich członków.

§ 22

1.  Najwyższą władzą jest Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia zwołany przez Zarząd.

2.  Walny Zjazd Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków należy:

a)  określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b)  rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)   udzielanie absolutorium Zarządowi za rok ubiegły,

d)  uchwalanie zmian do Statutu,

e)  uchwalanie regulaminów Walnego Zjazdu Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz regulaminu korzystania z kortów,

f)   wybór Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego,

g)  rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

h)  nadawanie godności członka honorowego.

§ 24

1.   Walny Zjazd Członków jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania plus 1 osoba, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

2.   Drugi termin Zjazdu odbywa się co najmniej 30 minut po stwierdzeniu braku kworum w pierwszym terminie.

§ 25

1.  O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Członków zawiadamia Zarząd na 14 dni przed zwołaniem Zjazdu.

2.  Zwołanie posiedzenia następuje w drodze powiadomienia każdego członka Stowarzyszenia za pomocą telefonu (SMS) lub poczty e-mail.

3.  Obrady Zwyczajnego Walnego Zjazdu Członków odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 26

1.  Nadzwyczajny Zjazd Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.

2.  Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków jest zwoływany przez Zarząd w terminie 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 27

W skład Zarządu wybierani zostają: prezes i od 3 do 6 członków, spośród których wybiera się wiceprezesa, sekretarza i skarbnika na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

 § 28

Do kompetencji Zarządu należy:

   1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zjazdu Członków,

3) uchwalanie planów działalności, preliminarza wydatków i budżetu,

4) powoływanie komisji problemowych w miarę występujących potrzeb,

5) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz występowanie na Walnym Zjezdzie Członków z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego,

6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

7) określanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,

8) zawieszanie członkostwa na wniosek członka w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach losowych na czas trwania przeszkody.

§ 29

      1. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Członków.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 50% członków Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej, niż raz na 6 miesięcy.

§ 30

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym:

1. członkowie Komisji Rewizyjnej,

2. przedstawiciele członków wspierających,

3. goście zaproszeni przez Zarząd.

§ 31

1.    Komisja Rewizyjna zostaje powołana do przeprowadzenia kontroli działalności Zarządu.

2.    Komisja Rewizyjna na Walnym Zjezdzie przestawia wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.

3.    Pierwszego naboru do Komisji Rewizyjnej dokonuje się na pierwszym posiedzeniu Walnego Zjazdu Członków po rejestracji Stowarzyszenia.

4.    Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym wybranego ze swego grona przewodniczącego i podejmuje uchwały większością głosów.

5.    Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Członków.

§ 32

1. Sąd Koleżeński – o ile zostanie powołany – składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego wybranego ze swojego grona.

2. Zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest rozstrzyganie spraw dotyczących etyki oraz sporów wynikłych między członkami Stowarzyszenia lub członkami i władzami.

3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Członków.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§ 33

1.   Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.   Na fundusze się składają:

a.   wpisowe i składki członkowskie,

b.   dotacje i subwencje,

c.   darowizny,

d.   spadki,

e.   zapisy

3.    Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

1.   Uchwały dotyczące zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.   Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3.   Likwidatorem Stowarzyszenia jest jego Zarząd lub powołana na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Członków Komisja Likwidacyjna.

                                § 35

W sprawach dotyczących likwidacji Stowarzyszenia, oprócz Statutu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.