Deklaracja członkowska

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………...……………………………………………

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Tenisowego „Popowice” z siedzibą we Wrocławiu.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia oraz Regulamin korzystania z kortów.

Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Tenisowe „Popowice” w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.

 

Wrocław dn. ..........................          własnoręczny podpis ..............................................................

 

Po przyjęciu do Stowarzyszenia członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Dane osobowe:

(prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

Imię, imiona:

 

Nazwisko:

 

Data urodzenia:

 

Miejsce urodzenia:

 

Nr PESEL:

 

Adres zamieszkania:

 

Ulica:

 

Nr domu/mieszkania:

 

Miejscowość:

 

Kod pocztowy/poczta:

 

Województwo:

 

Adres do korespondencji:

 

Telefon stacjonarny:

 

Telefon służbowy:

 

Telefon komórkowy:

 

Adres e-mail:

 

 

 Poniżej do pobrania Deklaracja Członkowska: